Organisatiestructuur

Onze organisatiestructuur kenmerkt zich globaal door:

  • Een bestuurlijke vrijwilligersorganisatie waarbij de unieraad de hoofdlijnen van het beleid bepaalt.  Deze unieraad bestaat uit personen die door de leden van de Atletiekunie gekozen zijn. Daarnaast is er het uniebestuur dat de Atletiekunie bestuurt en verantwoording aflegt aan eerder genoemde unieraad voor het door haar gevoerde bestuur.
  • Een onder (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van het uniebestuur werkend bondsbureau, waarin werknemers en vrijwilligers uitvoering geven aan het beleid.
  • Korte, snelle communicatielijnen, gericht op dienstverlening.
  • Een geografische verdeling van ons land in 24 regio's, waarin atletiekvereni­gingen zo doelmatig mogelijk samenwerken en daardoor synergie-voordelen bereiken.
  • Vanuit het bondsbureau opererende taakcoördinatoren, voor de uitvoering van taken als kalenderplanning, competitie-organisatie, organiseren kampioen­schappen, jury-coördinatie en opleidingen.

Samenvattend bestaat de Atletiekunie-organisatie uit de unieraad, het uniebestuur en het bondsbureau.

Unieraad

De unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie en bestaat uit maximaal 20 stemgerechtigde afgevaardigden (unieraadsleden). Afhankelijk van de grootte van de regio’s, kan iedere regio één of twee unieraadsleden afvaardigen. Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Aan de unieraad komen in de Atletiekunie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet casu quo of krachtens de statuten aan andere organen of derden zijn opgedragen. Jaarlijks worden tenminste twee unieraadsvergaderingen gehouden; een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. Ter ondersteuning van beleidsbepaling en beoordeling wordt de unieraad ondersteund door de adviescommissie organisatie & financiën.

Uniebestuur

Het uniebestuur is de officiële vertegenwoordiger van de Atletiekunie, en draagt zorg voor het formuleren en realiseren van het beleid. Het uniebestuur bestaat uit acht personen die ieder hun eigen taakgebied beheren.

Bondsbureau

Het Atletiekunie-bondsbureau is een uitvoerende lijnorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid. In de bondsbureauorganisatie werken vrijwilligers en werknemers gezamenlijk aan beleidsvoorbereiding en uitvoering van de jaarlijks vast te stellen taken. De dagelijkse leiding berust bij de algemeen directeur. De uitvoering van de diverse taken is ondergebracht in vier sectoren, die ondersteund worden door enkele stafafdelingen. Het Uniebestuur heeft per 1 juli 2006 een directiestatuut Atletiekunie vastgesteld waarin de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen het uniebestuur en de directeur is vastgelegd.

Organogram

De geschetste structuur wordt waar nodig bijgesteld. Daarbij worden de bestaande statuten en reglementen tegen het licht gehouden. Overbodige regels worden geschrapt om meer volgens het principe van ‘raamwetgeving’ te kunnen werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioverdeling

Ten behoeve van de ondersteuning van de aangesloten verenigingen zijn alle verenigingen ondergebracht in 24 regio's. In iedere regio vinden regionale activiteiten plaats op allerlei gebieden die ondersteund worden vanuit de afdeling Verenigingszaken op het bondsbureau. Het gaat hierbij o.a. om verenigingsondersteuning, financiële ondersteuning, kennis- / informatieverspreiding en voorzittersvergaderingen.