Certificaat voor vrijwillige verkeersregelaars

Sinds 2006 is het niet meer wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor de vrijwillige verkeersregelaar.

In de meeste gevallen is schade toegebracht aan en veroorzaakt door de verkeersregelaars afgedekt door de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen. Voorbeelden hiervan zijn: AVP (Aansprakelijkheid Voor Particulieren) en/of een mogelijke AVB (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

Het grootste risico dat de verkeersregelaar loopt, is een aanrijding door een motorrijtuig. De aansprakelijkheid van de gemotoriseerde is wettelijk verplicht verzekerd volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Volgens de WAM kan alle opgelopen schade, zoals personenschade, zaakschade en inkomstenderving, eventueel worden verhaald. Blijkt een gemotoriseerde niet verzekerd te zijn, dan kan de persoon met schade een beroep doen op het Waarborgfonds.
Indien de verkeersregelaar schade wordt toegebracht door een ongemotoriseerde en deze is aansprakelijk voor de schade, dan kan deze schade gedekt zijn via een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) of een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Daarnaast heeft de Atletiekunie voor al haar leden en verenigingen een Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Echter, de eventuele schadegevallen die niet zijn afgedekt door de WAM, AVB of AVP blijven voor risico van de opdrachtgever (vereniging/stichting) van de verkeersregelaar.

Op de AVB van de Atletiekunie zijn alleen de leden en vaste vrijwilligers van de vereniging meeverzekerd. Wanneer niet leden en/of niet (vaste) vrijwilligers worden ingezet als verkeersregelaar kan het certificaat voor de vrijwillige verkeersregelaars dus fungeren als vangnet voor het eventueel ontbreken van WAM, AVP en/of AVB.

Het certificaat dat onze verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits kan bieden, geeft eveneens een beperkte dekking voor ongevallen en huishoudelijke hulp. De kosten voor het afgeven van het certificaat bedragen € 1,25 per persoon per dag met een minimumpremie van € 50,00 per evenement te vermeerderen met kosten (€ 12,50 per certificaat) en assurantiebelasting (21% over het totaalbedrag).

Voor het afsluiten van een certificaat voor vrijwillige verkeersregelaars stuur je de volgende informatie naar Vanbreda Risk & Benefits.

  • N.A.W.- gegevens van de vereniging/contactpersoon
  • Naam, datum en plaats van het evenement
  • Aantal verkeersregelaars (waarbij uiterlijk 24 uur voor aanvang van het evenement de namen van de vrijwillige verkeersregelaars bekend moeten zijn)