Verzekeringen voor verenigingen

Hoe zit het precies met verzekeringen voor verenigingen?

1. Is een aangesloten club verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie zijn ook al de aangesloten clubs meeverzekerd. Als (statutair) bestuurder kun je persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor verzuimen en/of fouten welke jou als (statutair) bestuurder zijn toe te rekenen. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen geldelijke verliezen als gevolg van verzuimen en/of fouten. Voorwaarde is wel dat er door de vereniging wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. boekhouding en jaarrekening. Wijzigingen binnen het bestuur dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de Atletiekunie en de Kamer van Koophandel.

2. Moet een club zelf nog aanvullende verzekeringen afsluiten?

In principe zijn de grootste risico's die een club loopt, gedekt door de collectieve verzekeringen die de Atletiekunie voor al haar leden en clubs heeft afgesloten. We adviseren echter een aantal verzekeringen voor schades die hieronder niet gedekt zijn:

  • Rechtsbijstandverzekering
  • Evenementenverzekering
  • (Groeps-)Reisverzekering (voor trainingen en wedstrijden in het buitenland)
  • Inventaris/goederen verzekering (Inboedel) eventueel aangevuld met een elektronica verzekering en/of transport/verblijf verzekering.

3. Zijn aspirant leden ook verzekerd?

Aspirant leden zijn tot een periode van 6 weken medeverzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Als er een cursus is die aanzienlijk langer dan 6 weken duurt, kan de vereniging daar zelf een ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten.

4. Kan een vereniging aansprakelijkheid afwenden door het opnemen van een eigen risico bepaling?

Als de vereniging een bepaling heeft opgenomen met de strekking dat men bepaalde activiteiten verricht geheel voor eigen risico, dient men ervan bewust te zijn dat in een geval van een eventuele schade een rechter de strekking van de bepaling terzijde zal stellen in het kader van slachtofferbescherming als zijnde een onredelijk bezwarend. Zo'n bepaling kan mensen uiteraard wel bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid en op die manier wellicht een eventuele claim voorkomen.

5. Is de locatie van een training van belang voor dekking onder de collectieve verzekeringen van de Atletiekunie?

De locatie van de training vormt geen belemmering voor dekking onder de verzekeringen van de Atletiekunie. Loopgroepen zijn bijvoorbeeld ook verzekerd als de training buiten de atletiekbaan plaatsvindt. Het is uiteraard wel aan te bevelen dat er bepaalde veiligheidsmaatregelen getroffen worden om een calamiteit in beginsel te voorkomen.

6. Dient een vereniging maatregelen te nemen in geval van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld gladheid en/of hitte)?

Bij dit soort situaties wordt een beroep gedaan op de te nemen verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging om de keuze te maken een training of wedstrijd wel of niet door te laten gaan. Het gaat hier om een beoordeling van een situatie en in principe kan vaak alleen achteraf gezien, wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan, gesteld worden of het wel of niet verantwoord was geweest om de betreffende activiteit door te laten gaan. Van te voren (veiligheids)maatregelen nemen kan een calamiteit in ieder geval in beginsel helpen te voorkomen.

7. Zijn leden die zonder begeleiding van een trainer (buiten de reguliere trainingen om) gezamenlijk afspreken om te gaan trainen meeverzekerd onder de collectieve verzekeringen? En kan de vereniging hierbij aansprakelijk gesteld worden in geval van een calamiteit?

De verenigingsleden van de Atletiekunie zijn in principe alleen verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens activiteiten (in dit geval dus trainingen) op plaatsen en uren die door de vereniging zijn vastgesteld. Als bijvoorbeeld enkele wegatleten op eigen initiatief verzamelen en buiten de reguliere trainingen om gaan lopen, is dat dus op eigen risico. De vereniging kan uiteraard niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-verenigingsactiviteiten van hun leden.

Op het moment dat de vereniging zo'n training wel als "reguliere training" opneemt in het trainingsrooster, zouden de lopers dus wel verzekerd zijn. Dan is echter de consequentie dat de vereniging (het bestuur) dan wel ook verantwoordelijk is voor wat er tijdens die training gebeurt. Hoewel het voor dekking onder de collectieve verzekeringen letterlijk gezien niet noodzakelijk is dat een trainer aanwezig is bij de training, is dat uiteraard wel wat wij altijd adviseren. De trainer is hierbij namelijk het verlengstuk van het bestuur om "toezicht" te houden en ervoor te zorgen dat de training in beginsel aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. Als bestuur verantwoording nemen voor iets waar je geen zicht/invloed op hebt is zeker niet wenselijk.

Het valt aan te bevelen dat de vereniging duidelijk naar haar leden communiceert dat deelname aan de betreffende training geen verenigingsactiviteit is en dat deelname op eigen risico is. Dit om onduidelijkheid in geval van een calamiteit te voorkomen. De vereniging valt dan in beginsel niets te verwijten.