Kandidaten gezocht voor de nieuwe Unieraad

09 januari 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

De Unieraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Met het oog op de verkiezingen in maart 2020 wordt nu de procedure gestart om kandidaten te werven voor de nieuw te benoemen Unieraad. 

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie is een vereniging die drie categorieën leden kent:

  1. de circa 300 aangesloten atletiekverenigingen (inclusief haar verenigingsleden)
  2. de circa 100 buitengewone leden, zijnde de stichtingen / wedstrijdorganisatoren
  3. de circa 6.000 persoonlijke en individuele leden.

De belangen van deze drie lidcategorieën worden behartigd door de gekozen ledenraad, binnen de Atletiekunie genaamd Unieraad.

De Unieraad wordt steeds voor drie jaar gekozen. De eerstvolgende verkiezing vindt plaats in maart/april 2020, waarna in mei alle huidige leden van de Unieraad statutair aftreden, en direct een nieuwe Unieraad wordt benoemd. Een aantal van de huidige leden heeft zich daarbij herkiesbaar gesteld voor een volgende periode. Met het oog op de verkiezing in maart wordt nu de procedure gestart om kandidaten te werven voor de nieuw te benoemen Unieraad. Daarbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een meer evenwichtige genderverhouding binnen de Unieraad: de reden waarom speciaal vrouwelijke kandidaten wordt gevraagd zich verkiesbaar te stellen.

Geïnteresseerden voor een functie in de Unieraad kunnen zich in één van de drie categorieën kandidaat stellen: namens de verenigingen, namens de wedstrijdorganisatoren / buitengewone leden of namens de individuele leden.
 

Belangrijke downloads

Interesse?

Ben of ken jij iemand die interesse heeft in een toezichthoudende en controlerende taak binnen de Atletiekunie? Meld jezelf aan of informeer een ander over deze waardevolle vrijwilligersfunctie! De inschrijftermijn voor kandidaten sluit op 24 februari 2020.
Voor vragen over inhoud en / of procedure kun je ook contact opnemen met Frank Koomen