Nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

30 december 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) door de eerste kamer aangenomen en daarmee formeel een wet geworden. De ingangsdatum is 1 juli 2021. Deze wet is van toepassing op alle rechtspersonen, zoals NV’s en BV’s, en ook op verenigingen en stichtingen. Alle atletiekverenigingen maar ook wedstrijdorganisaties, die vaak zijn ondergebracht in een stichting, krijgen dus met deze wet te maken. Op 3 december organiseerden IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen)  en NOC*NSF samen een webinar over de nieuwe wet WBTR waar alle verenigingen aan moeten voldoen.  

Webinar terugkijken

Inhoud

De WBTR heeft tot doel om de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van bestuurders nadrukkelijk in statuten te verankeren. Veel van de zaken die met deze wet geregeld worden zijn op zich logisch, maar niet altijd duidelijk in statuten verwoord. Enkele voorbeelden:

  • wettelijk wordt vastgelegd dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon;
  • een bestuurder moet altijd in het belang van de organisatie denken en handelen. Wettelijk wordt vastgelegd dat een bestuurder niet mag meedoen aan de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft;
  • voor het geval het bestuur tijdelijk (in vakjargon: belet) of definitief (in vakjargon: ontstentenis) niet in zijn taken kan voorzien, moeten de statuten een regeling bevatten, zodat de bestuurstaak toch kan worden uitgeoefend;
  • bij niet-commerciële verenigingen en stichtingen was er geen wettelijke grondslag om bestuurders en/of commissarissen aansprakelijk te houden op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur respectievelijk kennelijk onbehoorlijk toezicht in geval van faillissement. Die aansprakelijkheidsgrondslag wordt met deze wet voor bestuurders en commissarissen van de niet-commerciële verenigingen en stichtingen geïntroduceerd. Het is vaste rechtspraak dat onder kennelijk onbehoorlijk bestuur moet worden verstaan dat geen redelijk handelend bestuurder of commissaris in dezelfde omstandigheden had gehandeld zoals de aansprakelijkgestelde bestuurder of commissaris heeft gedaan.

Stappenplan

Vanaf 19 januari 2021 is een online stappenplan beschikbaar dat vooral vrijwilligers- en kleinere verenigingen helpt om aan de nieuwe wet te voldoen. Het stappenplan zet de verplichtingen in duidelijke taal uiteen en helpt verenigingen bij het nemen van de juiste maatregelen. 

Ondersteuning Atletiekunie

Wij volgen de realisatie van dit stappenplan en nemen de consequenties over in de modelstatuten voor atletiekverenigingen. De nieuwe modelstatuten zijn voor iedere vereniging eenvoudig aan te passen aan de feitelijke situatie in de eigen vereniging. Daar waar nodig kan je een beroep doen op ondersteuning vanuit het bondsbureau van de Atletiekunie.

Een statutenwijziging heeft altijd de instemming van de algemene ledenvergadering van de club nodig. Daaraan voorafgaand is voor verschillende onderdelen van de verenigingsstatuten ook de voorafgaande instemming van de Atletiekunie vereist. Voor vragen over het aanpassen van statuten, het laten goedkeuren daarvan en laten passeren bij een notaris neem je contact op met Frank Koomen.

Aanmelden nieuwsbrief WBTR