WBTR van belang voor alle verenigingen en stichtingen

01 maart 2021
Bestuurder en commissielid Vorige

WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. Deze wet heeft betrekking op alle verenigingen en stichtingen. Vanuit de Atletiekunie zullen we alle aangesloten verenigingen en stichtingen zo goed mogelijk informeren over de stappen die als gevolg van deze nieuwe wet genomen moeten worden.

Wat verandert er?

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid, en de rol van bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet wordt vastgelegd als verplichting is al gangbaar in de praktijk. Door die praktijk te formaliseren in de verenigings- of stichtingsstatuten kan hier geen onduidelijkheid meer over ontstaan.

Noodzakelijke statutenwijziging

De WBTR leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten. De statuten moeten namelijk een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van belet (kortweg: tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (kortweg: permanente afwezigheid) van alle bestuursleden. Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mag nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Ook moet bijvoorbeeld vastgelegd worden op welke wijze besluitvorming plaatsvindt als een of meerdere bestuursleden een persoonlijk of tegenstrijdig belang heeft met de vereniging. 

Het doorvoeren van de wijzigingen moet in ieder geval gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging, maar bij voorkeur eerder.    

Aanpassing modelstatuten

Ten behoeve van verenigingen heeft de Atletiekunie van oudsher modelstatuten beschikbaar. Deze modelstatuten zijn inmiddels aangepast aan de op basis van de WBTR noodzakelijke wijzigingen. Deze aanpassingen liggen nu ter controle bij onze notaris, en zullen naar verwachting medio maart beschikbaar komen voor verenigingen. Je vindt ze dan bij de downloads in het kenniscentrum.  Voor stichtingen zijn geen modelstatuten opgesteld, en daarom zal hiervoor een overzicht opgesteld worden van de noodzakelijke aanpassingen in de stichtingsstatuten. Dit overzicht kan overigens ook gehanteerd worden door de verenigingen die geen gebruik maken van de modelstatuten.

En verder…

Afgezien van het aanpassen van de statuten zal de vereniging zich ook moeten buigen over het gehele proces van besluitvorming binnen de vereniging. Wat is bijvoorbeeld de minimaal vereiste aanwezigheid om binnen het bestuur nog geldige besluiten te kunnen nemen? Op welke wijze worden buiten vergaderingen om besluiten genomen? Welke bestuursleden zijn volledig tekenbevoegd, of geldt altijd een gezamenlijke bevoegdheid? Voor het doorlopen van dit proces worden nog aanbevelingen opgesteld.   

Notaris

Op basis van de nieuwe modelstatuten kunnen verenigingen zelf hun statuten aanpassen. Het laten passeren van de statuten dient altijd via een notaris te verlopen. Daarbij is het goed om te weten dat statutair is vastgelegd dat een vereniging altijd de voorafgaande instemming van de Atletiekunie nodig heeft om statuten te mogen wijzigen. Als bij het opstellen van de statuten de modelstatuten van de Atletiekunie zijn gehanteerd is het verkrijgen van deze instemming overigens heel snel geregeld (dat kan via een mail naar frank.koomen@atletiekunie.nl).

Onze notaris is gevraagd om een aantrekkelijke regeling te hanteren voor onze aangesloten verenigingen indien zij hun statutenwijziging (gebaseerd op de nieuwe modelstatuten) bij hem laten passeren. (Fysieke aanwezigheid is daarbij niet noodzakelijk). In ons volgende bericht komen wij hierop terug. 

Meer informatie: frank.koomen@atletiekunie.nl / 06 – 55 89 75 86.