Voorzitter Atletiekunie

onbezoldigd

Voor het bestuur van de Atletiekunie zijn wij op zoek naar een inspirerende en enthousiasmerende voorzitter.

Mensen verantwoord in beweging brengen en met plezier in beweging houden! Dat is waar we voor staan. Samen met onze atleten, de belangrijkste ambassadeurs van de sport én met onze leden, partners en stakeholders zet de Atletiekunie zich in voor de atletiek.

Met ruim 300 aangesloten atletiekverenigingen, 80 loopgroepen en bijna 2200 loopevenementen per jaar zijn we één van de grootste sportbonden van Nederland. We houden ons actief bezig met de kwaliteit, ontwikkeling en organisatie van atletiek voor alle leeftijden zowel op recreatief, wedstrijd- en topniveau, en willen vanuit onze maatschappelijke rol bijdragen aan het in beweging brengen en houden van Nederland.

Bestuursmodel Atletiekunie

Het bestuursmodel van de Atletiekunie kan als volgt getypeerd worden:

 • het denken en handelen van het bestuur is gericht op het niveau van visie en strategie, in de praktijk te vertalen naar besturen op afstand;
 • het bestuur onderscheidt aandachtsgebieden per bestuurslid, maar draagt collegiale verantwoordelijkheid;
 • de beleidsvoorbereiding is opgedragen aan de directeur van de Atletiekunie, die daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming voorlegt aan het bestuur;
 • de uitwerking, detaillering en uitvoering van de bestuursbesluiten wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Atletiekunie;
 • toezicht door het bestuur op de uitvoering geschiedt onder andere aan de hand van (financiële) kwartaalrapportages, (financiële) jaarverslagen, managementrapportages en dergelijke;
 • het representeren van de Atletiekunie geschiedt in goede afstemming met het bondsbureau;
 • in dit bestuursmodel vertegenwoordigt de directeur als ambtelijk secretaris de werkorganisatie, bestaande uit circa 45 betaalde medewerkers en circa 120 vrijwilligers;
 • het handelen van het bestuur wordt gecontroleerd door de Unieraad; dat is de ledenraad van de Atletiekunie, bestaande uit maximaal 22 -deels door de leden- gekozen vertegenwoordigers.

Profielschets voorzitter

De Atletiekunie is op zoek naar een voorzitter die het vertrouwen van het uniebestuur, de unieraad en medewerkers van het bondsbureau weet te winnen. Hierbij wordt een stimulerende wijze van besturen gevraagd, die met name de eerstkomende jaren vooral gericht is op het uitwerken van de reeds geformaliseerde strategie. De ideale kandidaat heeft een uitstekend netwerk en kent een ongebreidelde passie voor atletiek. Planning voor benoeming is mei 2023.

De belangrijkste onderdelen van de voorzittersagenda voor de komende termijn zijn:

 • Strategie Atletiekunie 2030: positionering, verdienmodel en beleid;
 • Versterken van de verbinding binnen de Atletiekunie zelf (clubs, organisatoren, topsport, bureau, unieraad, bestuur) en tussen Atletiekunie en externe stakeholders (zoals NOC*NSF, VWS, European Athletics, World Athletics, partners en sponsoren);
 • Uitdragen van een positieve sportcultuur;
 • Organisatie en Representatie EK Indoor 2025 te Apeldoorn.

Belangrijke en gewenste competenties

 • Heeft affiniteit met sport in het algemeen en atletiek in het bijzonder;
 • Heeft een visie op de atletiek in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring en wel op een zodanig niveau dat hierdoor landelijke contacten op bestuurlijk en/of politiek niveau bestaan;
 • Is in staat een verbindende rol te vervullen binnen de Atletiekunie in het algemeen, alsmede het uniebestuur en de directie van het bondsbureau in het bijzonder. Is integer, open en toegankelijk;
 • Is in staat een ‘helicopterview’ te hanteren en – waar nodig en mogelijk op verzoek de Atletiekunie te representeren;
 • Beschikt over daadkracht en besluitvaardigheid en over een zodanig analytisch vermogen dat ingewikkelde vraagstukken kunnen worden ontleed en helder worden gecommuniceerd;
 • Beschikt over goede contacten bij het Nederlandse bedrijfsleven en / of de publieke sector en is in staat op bestuurlijk niveau te communiceren;
 • Heeft ervaring in de omgang met vertegenwoordigers van de media;
 • Beschikt over een zodanige talenkennis dat internationale contacten vlot kunnen verlopen (met name het beheersen van de Engelse taal);
 • Is in het algemeen beschikbaar en bereikbaar om de voorzittersfunctie naar behoren te kunnen uitvoeren;
 • Beschikt over een goede vergadertechniek;

Wat bieden we?

 • Een boeiende functie binnen een florerende sportbond;
 • Een compact en actief bestuur;
 • Een servicegerichte en professionele bureau-organisatie;
 • Een ledenorganisatie met ambities in nieuwe verdienmodellen;
 • Een interessant netwerk met (inter)nationale organisaties;
 • Voldoening in maatschappelijke relevantie;
 • Vergoeding van gemaakte onkosten.

Interesse?

Neem voor meer informatie of bij vragen over de functie contact op met waarnemend bestuursvoorzitter Anieke Wierenga (06 - 81 87 05 41) of met directeur Pieke de Zwart (06 – 11 39 86 82), of reageer via [email protected].