Masters

De filosofie achter de Masteratletiek

Een goede lichamelijke conditie kan ertoe bijdragen dat men zich bij het ouder worden goed blijft voelen en daardoor het dagelijks leven in al zijn aspecten beter aankan. Atletiek en met name de loopsport is een laagdrempelige activiteit die mensen tot op hoge leeftijd kunnen blijven beoefenen.

De Atletiekunie kent al vele jaren een toename van het aantal leden, die met name gerealiseerd wordt door een toenemende groep recreanten, in grote lijnen de oudere beoefenaren van de loopsport. De Atletiekunie wil de beoefening van de atletiek en de loopsport door masters stimuleren, ondersteunen en begeleiden, zowel op prestatief als recreatief niveau. In de atletiek worden als masters aangeduid alle mannen en vrouwen die 35 jaar of ouder zijn. Voor de mannen-masters in wegevenementen wordt door de IAAF als ondergrens een leeftijd van 40 jaar aangehouden. De Atletiekunie volgt hierin echter de handelswijze van de wereldbond voor masters, de WMA (World Masters Athletics), en houdt een uniforme ondergrens van 35 jaar aan. Voor het realiseren van reële wedstrijdelementen worden de masters ingedeeld in leeftijdscategorieën van 5 jaar (35+, 40+ enz).

De prestatief ingestelde master traint om optimaal te presteren, en neemt deel aan wedstrijden om zich te meten met de top, met andere woorden: de beoefening van de sport om de sport. De recreatief ingestelde master traint vanwege het plezier dat trainen geeft, uit sociaal oogpunt, en/of omwille van het fit, gezond en in conditie blijven. Daarbij is deelname aan wedstrijden of trimlopen niet uitgesloten, maar eerder bijzaak dan hoofdzaak. De prestaties worden gemeten ten opzicht van zichzelf, en niet ten opzichte van de top. Om de training en begeleiding van masters adequaat vorm te kunnen geven is een afzonderlijke bijscholing voor trainers van masters ontwikkeld. De beoefening van de baanatletiek in wedstrijdverband door masters kent enkele afwijkende regels, zoals aanpassing in bijvoorbeeld hordenhoogten en werpgewichten. Bij de loopsport is afgezien van de categorie-indeling geen onderscheid aan te brengen met andere leeftijdscategorieën. Op de baan worden vanuit de Atletiekunie zowel competities als NK's voor masters georganiseerd. Vanaf 2012 wordt bij de competities gewerkt met internationaal vastgestelde ‘age gradings’, vanaf 2014 worden bij de NK’s medaillelimieten gehanteerd. Beide maatregelen maken het mogelijk dat jonge en oude masters de wedstrijden op ongeveer gelijke wijze kunnen ervaren. Bij de competitie kunnen atleten uit heel verschillende leeftijdsklassen samen een ploeg vormen, bij de NK’s hebben ook atleten die als enige in hun klasse acteren iets om naar te streven.

De deelname aan internationale evenementen voor masters kent een open inschrijving. De Atletiekunie faciliteert bij de inschrijving voor een aantal van deze evenementen en voorziet voor die evenementen in uniforme kleding met een nationale uitstraling. Daarnaast wordt voorzien in begeleiding door een ploegleider. De in wedstrijdverband door masters geleverde prestaties verdienen waardering en erkenning. Nederlandse records worden op gebruikelijke wijze behandeld en verwerkt, ranglijsten worden bijgehouden en beide zijn via de website van de Atletiekunie in te zien. 

De training van atletiek en loopsport vindt in het algemeen plaats in verenigingsverband. Juist binnen de vereniging is een goede opvang, begeleiding en erkenning van de master dus gewenst. Voor een goede opvang binnen de vereniging is inzicht in het trainingsverleden van de master gewenst. Masters geheel zonder trainingsverleden, masters met trainingservaring uit het verleden, of masters die nooit gestopt zijn met sporten: de begeleiding van deze verschillende sporters vraagt een verschillende aanpak. Het omgaan met de in toenemende mate optredende fysieke beperkingen vraagt niet alleen om trainingstechnische vaardigheden van de trainer maar ook om deskundige (sport-)medische ondersteuning binnen de vereniging.

Ten behoeve van de belangenbehartiging van de masteratletiek en de bevordering van de masteratletiek binnen de atletiek en de loopsport is een Platform Masters actief, dat als adviescommissie fungeert voor de directie van de Atletiekunie. Het platform signaleert tendensen en ontwikkelingen en speelt daar waar nodig op in.