Correctietabellen en Medaillelimieten

Correctie factoren Masters

*Er kunnen geen rechten worden ontleend bij het gebruik van deze tabel. Onder voorbehoud van type- rekenfouten.

Age-grading tabel Masters

Bij de masters competitie wordt er gewerkt met age-grading. Kort samengevat: een prestatie wordt door middel van de age-grading tabel omgerekend. Deze 'nieuwe' prestatie krijgt de puntentelling zoals vastgesteld door de Atletiekunie in de puntentelling voor (neo-) senioren, junioren A/B en veteranen. Hierdoor kunnen deelnemers van alle masters categorieën tegen elkaar strijden. Bij werponderdelen mag elke deelnemer tevens gebruik maken van het gewicht dat de WMA heeft voorgeschreven voor zijn of haar categorie.

Aanpassing Age-grading tabel Masters competitie 2016

Begin dit jaar is er een uitgebreide enquête gehouden onder de Masters.

Een van de onderwerpen was Age-grading. Uit de enquête is naar voren gekomen dat het huidige Age-grading als systeem goed is maar dat de prestatie van de oudere atleet wel erg wordt bevoordeeld ten opzichte van de prestatie van de jongere atleet en dat een correctie op zijn plaats is. Tevens is gebleken dat meerdere verenigingen bij het selecteren van de deelnemers, van een competitieploeg, meer naar de leeftijd kijken dan naar de prestatie.

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête is er een evaluatie geweest waarbij twee technisch gedelegeerden, de wedstrijdleider van het NK Masters, drie leden van het Platform Masters en Weia Reinboud aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om alle beschikbare competitieresultaten te laten analyseren door Weia, om te zien of het gevoel wat leefde onder het merendeel van de Masters wel of niet correct is en zo ja, of en hoe wij dit kunnen corrigeren met als doel een eerlijkere competitie waarbij ook de jongere Master weer kan en wil deelnemen.

Weia heeft bijna 4900 resultaten competitie-uitslagen geanalyseerd. Deze analyse bevestigt het gevoel. De oudere atleet wordt naar mate hij/zij ouder wordt steeds meer bevoordeeld, daarnaast zijn de punten die  gehaald worden op het onderdeel hoogspringen vrouwen integraal hoger in vergelijking tot alle andere onderdelen. Weia heeft  haar analyseresultaten aan de commissie beschikbaar gesteld. Zowel het Platform als de commissieleden hebben hiervan kennis genomen en hebben deze resultaten zelf ook beoordeeld.

De Atletiekunie is van mening dat het voorstel voortvloeiend uit deze analyse bijdraagt aan een betere en veel eerlijkere competitie, en neemt deze dan ook over.

De aanpassing van de Age-grading is als volgt:

Alle onderdelen:

35: geen correctie
40: geen correctie
45: -18 punten (­18 punten per 5 jaar vanaf deze leeftijd)
50: -36 punten
55: -54 punten
60: -72 punten
65: etc.

Hieronder kan een ieder het werkblad met de berekeningen downloaden.

Medaillelimieten Masters

Bij NK’s voor Masters (zowel baan, weg als werpvijfkamp) worden medaillelimieten toegepast. Dit houdt in dat elke atleet (m/v) die zich inschrijft meedoet in zijn eigen (5-jaars) leeftijdscategorie, ook al is hij de enige deelnemer in zijn leeftijdscategorie bij een bepaald onderdeel. Hiermee is dus de regel dat er bij een onderdeel minimaal drie deelnemers in een categorie moeten zijn om te kunnen spreken van een Nederlands Kampioenschap, vervallen. Echter, om een medaille te winnen moet de prestatie aan de medaillelimiet voldoen. Voorbeeld: het zou kunnen zijn dat er bij een onderdeel wél een gouden en een zilveren medaille wordt uitgereikt, maar geen bronzen. Dit komt dan omdat de atleet die derde is geworden, niet aan de limiet heeft voldaan. De medaillelimieten zijn geen belemmering voor het inschrijven voor en het meedoen aan een NK, in tegendeel juist. Maar er wordt pas bepaald wie er een medaille krijgt als de uitslag bekend is.

Nieuwe medaillelimieten 2016-2017

In 2014 en 2015 zijn bij de Nederlandse Kampioenschappen voor Masters medaillelimieten toegepast.

Begin 2015 is er een enquête onder alle Masters gehouden waarbij ook het onderwerp medaillelimieten langs kwam.
Als eerste kwam uit de enquête naar voren dat het niet voor iedereen duidelijk is wat medaillelimieten zijn. (zie uitleg hierboven 'Medaillelimieten Masters')

Daarnaast is de meest gemaakt opmerking dat de limieten strenger mogen worden; er moet meer uitdaging zijn; het moeten serieuze kampioenschappen zijn.

Dit najaar heeft er een evaluatie plaats gevonden van de toepassing van medaillelimieten. Hierbij waren technisch gedelegeerden, wedstrijdleiders, de samenstelster van de limieten en een vertegenwoordiging van het Platform Masters betrokken. De conclusie was dat de toepassing van de limieten gehandhaafd moet blijven maar dat een aanscherping van de limieten gepast is.

De limieten die we hadden waren zeer coulant, zodat bij heel wat onderdelen meer dan 90% van de deelnemers de limiet haalde. De nieuwe limieten zijn zo gekozen dat van alle deelnemers, voor alle leeftijdsklassen samen, ongeveer de helft de limiet haalt.

Op basis van een analyse van alle uitslagen van de afgelopen twee jaar is er een strenger percentage toegepast om zo de limieten over de gehele linie aan te scherpen. De percentages zijn op basis van de betreffende wereldrecords.
Bij de leeftijdsklassen vanaf 70 zijn de limieten over de hele linie soepeler gemaakt dan bij de jongere klassen.

Verrassend is dat wij in de analyse voor de 10km zagen dat (veel) Master Wereld Records 10km op de weg sneller zijn dan op de baan. Vandaar af en toe de scherpere limiet op de weg dan op de baan.

Het Platform Masters en de commissie die zich over de limieten heeft gebogen heeft daarom het advies aan de Atletiekunie gegeven om de limieten voor de komende twee jaar, 2016/2017, aan te scherpen. De Atletiekunie heeft dit advies overgenomen.

Eind 2017 zal er opnieuw een evaluatie plaatsvinden.