Goed Sportbestuur

In 2005 werd onder leiding van NOC*NSF de Code Goed Sportbestuur samengesteld. Deze code gaf via 13 uitgewerkte aanbevelingen richting aan de gewenste governancestructuur van sportbonden. Op basis van deze code heeft de Atletiekunie in de afgelopen jaren een tiental governanceregelingen geformuleerd die met regelmaat worden herzien en geactualiseerd. Dit betreft de volgende regelingen:

Elke 2 jaar wordt een check op de Code Goed Sportbestuur uitgevoerd om te beoordelen of de Atletiekunie nog steeds voldoet aan de vereisten van de 13 aanbevelingen. In april 2022 heeft deze controle opnieuw plaatsgevonden, en de bevindingen vind je hier terug.

Nieuwe Code Goed Sportbestuur

In 2021 is de bestaande Code Goed Sportbestuur geactualiseerd. In de nieuwe Code ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke en organisatorische kwaliteit. Hierbij worden, naast de basisvoorwaarden voor Goed Sportbestuur, vier principes uitgewerkt: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De Code nodigt bestuurders en toezichthouders in alle sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie.

Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen zij bij aan hun eigen legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de basisvoorwaarden en vier genoemde principes geven sportorganisaties invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers.

Het naleven van de Code Goed Sportbestuur is gebaseerd op het ‘pas toe én leg uit’-principe. De Code biedt daarmee ruimte voor flexibiliteit naar eigen context. Daarmee is de Code een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur van elke sportorganisatie in Nederland. Bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties leggen tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code.