Beleid en reglementen

De Atletiekunie is de vereniging van aangesloten atletiek- en loopverenigingen, wedstrijdorganisatoren en individuele leden. De regelgeving van onze vereniging is vastgelegd in de Statuten en het Algemeen Reglement. Hierin wordt onder andere beschreven wat de rechten en plichten van leden zijn, hoe ons bestuur en onze ledenvergadering (de unieraad) worden gekozen en wat hun rol is en hoe het tuchtrecht is vormgegeven.

Tuchtrecht via ISR

Net als de meeste sportbonden heeft de Atletiekunie de uitvoering van het tuchtrecht ondergebracht bij het ISR, het Instituut Sportrechtspraak. Alle tuchtzaken op het gebied van doping, seksuele intimidatie en matchfixing binnen de atletiek worden door het ISR uitgevoerd. De Atletiekunie en daarmee ook haar verenigingen en verenigingsleden zijn gehouden de reglementen van het ISR op deze drie gebieden na te leven.

Sinds april 2019 is het Reglement Seksuele Intimidatie (S.I.) van het ISR gewijzigd. In de nieuwe versie is de meldplicht opgenomen, die maakt dat ieder lid van de Atletiekunie dat een redelijk vermoeden heeft van het bestaan van een overtreding van het reglement Seksuele Intimidatie, hiervan melding moet maken bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur is op haar beurt verplicht dit vermoeden te melden bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak. Zie hiervoor de pagina meldpunt.

Hier vind je de ISR-reglementen voor:

Administratiekosten en administratieve boetes

Ingevolge van het Algemeen Reglement zijn de volgende administratiekosten en administratieve boetes 2021 vastgesteld.

Meer informatie

Voor de code goed sportbestuur kijk hier. Het jaarplan en meerjarenplan vind je hier.