Wie zijn wij?

Nederland verantwoord in beweging brengen! Dat is waar we voor staan. Samen met onze atleten, de belangrijkste ambassadeurs van de sport én met onze leden, partners en stakeholders zet de Atletiekunie zich in voor de atletieksport.

Met ruim 300 aangesloten atletiekverenigingen, 80 loopgroepen en bijna 2200 loopevenementen per jaar zijn we één van de grootste sportbonden van Nederland. We houden ons actief bezig met de kwaliteit, ontwikkeling en organisatie van atletiek voor alle leeftijden zowel op recreatief, wedstrijd- en topniveau.

We zijn een actieve en servicegerichte organisatie gevestigd op Sportcentrum Papendal in Arnhem. Met uitzicht op de atletiekbaan zetten zo’n 50 gemotiveerde en enthousiaste collega’s zich iedere dag in voor de mooiste sport van de wereld.

Organisatiestructuur

Onze organisatiestructuur kenmerkt zich globaal door:

  • Een bestuurlijke vrijwilligersorganisatie waarbij de unieraad de hoofdlijnen van het beleid vaststelt. De unieraad bestaat uit afgevaardigden die door de leden van de Atletiekunie gekozen zijn. Daarnaast is er het uniebestuur dat de Atletiekunie bestuurt en verantwoording aflegt aan eerder genoemde unieraad voor het door haar gevoerde bestuur;
  • Een onder (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van het uniebestuur werkend bondsbureau, waarin werknemers en vrijwilligers uitvoering geven aan het beleid;
  • Korte, snelle communicatielijnen, gericht op dienstverlening;
  • Een geografische verdeling van ons land in 24 regio's, waarin atletiekvereni­gingen zo doelmatig mogelijk samenwerken en daardoor synergievoordelen bereiken;
  • Vanuit het bondsbureau opererende taakcoördinatoren, voor de uitvoering van taken als kalenderplanning, organisatie van competitie en kampioen­schappen, jury-coördinatie en opleidingen.
Organisatiestructuur Atletiekunie

Unieraad

De unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie en bestaat uit maximaal 22 stemgerechtigde afgevaardigden (unieraadsleden). Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie, en het recht om een motie in te dienen. Aan de unieraad komen in de Atletiekunie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of op basis van de statuten aan andere organen of derden zijn opgedragen. Jaarlijks worden tenminste twee unieraadsvergaderingen gehouden; een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De unieraad kent twee adviescommissies, te weten Audit Commissie (met name financiën) en de Reglementen Commissie.

Uniebestuur

Het uniebestuur is de officiële vertegenwoordiger van de Atletiekunie, en draagt zorg voor het formuleren en realiseren van het beleid. Het uniebestuur bestaat uit zeven personen die als collegiaal bestuur opereren, waarbij ieder bestuurslid wel zijn of haar eigen aandachtsgebieden heeft.

Bondsbureau

Het bondsbureau is een uitvoerende lijnorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid. In de bondsbureauorganisatie werken vrijwilligers en werknemers gezamenlijk aan beleidsvoorbereiding en uitvoering van de jaarlijks vast te stellen taken. De dagelijkse leiding berust bij de algemeen directeur. De uitvoering van de diverse taken is ondergebracht in sectoren, die ondersteund worden door stafafdelingen.

Regioverdeling

Om alle verenigingen in het land goed te kunnen ondersteunen, zijn deze ondergebracht in 24 regio's.

De 24 regio's zijn weer onderverdeeld in 8 (grotere) kieskringen. In het Statistisch jaarverslag van de Atletiekunie kun je van iedere regio afzonderlijk terugvinden welke verenigingen, loopgroepen of stichtingen zich in die regio bevinden. De indeling van verenigingen in regio's en kieskringen wordt vastgesteld door het bestuur.

Om de lokale en provinciale ondersteuning zo goed mogelijk met de clubs af te stemmen, is aan iedere provincie een bondsbureaumedewerker (clubadviseur) gekoppeld.

Overzicht kieskringen