Privacywetgeving

De Atletiekunie wil sportclubs helpen bij het voldoen aan de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

Ook sportclubs en aanbieders verwerken persoonsgegevens en zijn dus verplicht om te voldoen aan de eisen van de AVG. Er is een AVG helpdesk opgezet door koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van VWS. Hier kun je terecht met je vragen over de AVG: https://www.avghelpdeskzorg.nl/.

Verwerkersovereenkomst met Atletiekunie nodig?
Als club hoef je geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Atletiekunie. Er is een verwerkersovereenkomst nodig als er een verwerkingsverantwoordelijke1 en een verwerker2 is. Leden die zich aanmelden bij de club worden ook lid bij de bond. Als club draag je bondscontributie af voor je leden. Dit betekent dat er een overeenkomst is tussen (1) de sporter en de club en (2) tussen de sporter en de bond.
Als club lever je persoonsgegevens van de sporter aan bij de bond. Dit gaat om verstrekking van gegevens aan een derde (de bond) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de club. In dit geval zijn sporters lid van de club en van de bond, wat betekent dat beide verwerkingsverantwoordelijk zijn in de zin van de AVG. De Atletiekunie en de club hebben beide een eigen grondslag voor verwerkingen die ze doen. In de meeste gevallen gaat dit om uitvoering van de eigen overeenkomst of gerechtvaardigd belang. In deze situatie is geen verwerkersovereenkomst nodig tussen de Atletiekunie en de club, doordat bond en club beide verantwoordelijk zijn.

Aan te raden is om op het aanmeldformulier van de club duidelijk op te nemen dat de sporter bij lidmaatschap bij de club ook lid van de bond wordt en dat de club bondscontributie afdraagt. Hierdoor is het lid goed op de hoogte van beide lidmaatschappen.

  1. Verwerkingsverantwoordelijke: degene die het doel van de middelen voor de werking vaststelt
  2. Verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Bron: Aanvullende Questions & Answers Sportverenigingen – voor sportbonden (DAS, mei 2018)

Meer weten over de AVG?
Meer informatie over de AVG is te vinden op sport.nl. Heb je vragen over de omgang met persoonsgegevens, check dan deze Q&A en de aanvulling op de Q&A. Voor overige vragen kun je hier terecht.

Datalek

Ook sportverenigingen verwerken persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer
Foto's publiceren van evenementen

Wat mag wel en wat mag niet?

Lees meer