Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten, modelstatuten en huishoudelijk reglement.

Statuten

Ben je als club of vereniging bij de Atletiekunie aangesloten? Dan moet je beschikken over goedgekeurde statuten. Deze statuten moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor verenigingen en daarnaast moeten wij deze statuten goedgekeurd hebben. Dit heeft te maken met de verplichtingen die clubs hebben ten opzichte van elkaar en de Atletiekunie. Clubs kunnen er verder voor kiezen om in aanvulling op hun verenigingsstatuten een Huishoudelijk Reglement op te stellen maar dit is niet verplicht.

Modelstatuten

Voor atletiekverenigingen zijn modelstatuten ontwikkeld die zowel voldoen aan alle eisen van het Verenigingsrecht als aan de eisen die vanuit de Atletiekunie worden gesteld. Wij adviseren clubs en verenigingen om bij het opstellen van nieuwe statuten of bij het wijzigen van bestaande statuten deze modelstatuten als basis te gebruiken (een en ander in samenspraak met een notaris). Uiteraard kunnen de modelstatuten verder worden aangepast en toegespitst op de situatie in de vereniging.

WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 van kracht en stelt nieuwe eisen aan de statuten van verenigingen. Onze modelstatuten voor verenigingen zijn (door Hekkelman Notarissen N.V.) op 26 maart 2021 aangepast aan de vereisten van de WBTR. Verenigingen die hun eigen statuten aanpassen conform deze modelstatuten voldoen daarmee geheel aan de wettelijke vereisten van de WBTR.

Statutenwijziging

Bij een statutenwijziging is het van belang om in de juiste volgorde de volgende stappen te zetten:

  • Het bestuur voert in de huidige statuten de gewenste aanvullingen en correcties door en stelt daarmee nieuwe conceptstatuten op;
  • De notaris wordt gevraagd om de nieuwe conceptstatuten te toetsen en in een concept-akte op te maken;
  • De concept-akte wordt ter controle voorgelegd aan de Atletiekunie. Mail deze naar [email protected].Een reactie van de Atletiekunie volgt in het algemeen binnen drie werkdagen. Indien niet akkoord, dan worden de benodigde correcties direct aangegeven;
  • De concept-akte wordt (eventueel aangevuld met de opmerkingen van de Atletiekunie) geagendeerd op de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) van de club. Van de uitslag van deze bespreking worden direct notulen gemaakt;
  • Met de goedkeuring van de ALV (bevestigd door middel van de notulen) én de goedkeuring van de Atletiekunie wordt de notaris gevraagd de concept-akte om te zetten in een definitieve akte.

Aangezien Hekkelman Notarissen N.V. te Nijmegen de modelstatuten voor verenigingen hebben opgesteld kunnen zij tegen gereduceerd tarief (€ 1.000,-, inclusief kantoorkosten, de gebruikelijke overige bijkomende kosten (die kunnen iets variëren waardoor het tarief een paar tientjes hoger kan uitvallen) en 21% btw) nieuwe statuten voor verenigingen laten passeren, mits deze vrijwel geheel in overeenstemming zijn met onze modelstatuten. Bij afwijking van de modelstatuten wordt het tarief afhankelijk van de tijdsbesteding hoger. Hekkelman Notarissen N.V: [email protected], tel: 024 – 382 88 50.

Goed (sport)bestuur en Bestuursreglement

Los van de wettelijke vereisten is het in het kader van goed sportbestuur gewenst dat bestuurders afspraken maken (en deze afspraken ook vastleggen), over de wijze waarop zij zich als bestuurder inzetten voor de vereniging, hoe zij besturen en op welke wijze bijvoorbeeld besluitvorming in het bestuur tot stand komt. Al dit soort zaken kunnen benoemd worden in een bestuursreglement. Van alle bestuurders kan gevraagd worden om een dergelijk bestuursreglement bij aanvang van hun bestuursperiode voor akkoord te laten ondertekenen. En vanuit gewenste transparantie naar de leden van de vereniging kan het bestuursreglement opgenomen worden op de website van de club. Concept van een bestuursreglement.

Huishoudelijk Reglement

Naast modelstatuten is ook een model Huishoudelijk Reglement (HR) beschikbaar. Een HR wordt vastgesteld door de ALV en hoeft niet langs een notaris, en behoeft ook geen goedkeuring van de Atletiekunie. Ook voor het model van het HR geldt dat dit aangepast kan worden aan de wensen van en de feitelijke situatie in de vereniging.

Downloads

Model Huishoudelijk Reglement Download
Modelstatuten Atletiekverenigingen versie 11 mei 2023 Download
Modelstatuten Atletiekverenigingen versie 11 mei 2023 Download