(LED-)Verlichting

Steeds meer eigenaren van atletiekaccommodaties overwegen de aanschaf van LED baanverlichting. Vanwege de afschaffing van de ecotaks (subsidie op energieverbruik) en de daarvoor (sinds 4 januari 2016) in de plaats gekomen nieuwe subsidieregeling ‘energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’, is de interesse in de aanschaf van LED baanverlichting verder toegenomen. Een daaraan gerelateerde ontwikkeling is ook dat sinds april 2015 meerdere gasontbrandingslampen door de Europese Unie verboden zijn. Ook blijft het een nadeel dat een groot deel van de huidige baanverlichting veel stroom vreet.

Goede verlichting is van essentieel belang

De vraag is dus niet óf, maar wanneer de gemeente/vereniging met de aanschaf van LED baanverlichting aan de slag gaat. Een ‘nieuwe’ markt met veel business potentie zorgt ook voor de nodige wildgroei aan informatie en beloftes van leveranciers die niet altijd met de juiste objectiviteit verspreid en verkocht worden. Voor een gemeente/vereniging is het daarom niet altijd eenvoudig om tot een juiste keuze voor de aanschaf van LED baanverlichting te komen. De aanschaf van LED baanverlichting gaat dan ook veel verder dan het alleen maar aan- en uitschakelen van de verlichting.

Aandachtspunten bij LED-baanverlichting

  • Wanneer is LED-baanverlichting ‘goed’? Als het voldoet aan de eisen die de Atletiekunie hieraan stelt in het Basisdocument LED-baanverlichting. Hierin wordt exact omschreven hoeveel licht (lux) er op de baan en op het binnenveld moet komen en welke gelijkmatigheid (Emin/Egem) vereist is. Dit moet achteraf aangetoond worden met een formele lichtmeting conform de eisen van NOC*NSF.
  • Lichthinder voor omwonenden moet worden voorkomen: weliswaar is LED-verlichting heel precies uit te richten, maar dan alsnog kan de verlichting tot overlast voor omwonenden leiden. Ook hiervoor zijn wettelijke normen, deze zijn vastgelegd in het milieubesluit en opgenomen in het Basisdocument LED-verlichting. Laat van tevoren een lichthinderberekening maken.
  • Kies voor armaturen met bewezen duurzame kwaliteit. Dus armaturen die overal al jarenlang toegepast worden, met goede garanties en serviceafspraken.
  • Heb aandacht voor de kwaliteit van de huidige masten. Vaak kunnen ze hergebruik worden, soms niet. Laat bij twijfel de masten keuren.

Het basisdocument is tevens opgesteld opgesteld om handvatten te bieden aan atletiekverenigingen om tot een weloverwogen keuze te komen.

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en financiering

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat. Via deze subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties dus subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaanpassingen, maar dus ook aan het onderhoud van de accommodatie. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen.

In 2021 is € 79 miljoen beschikbaar welke wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief BTW, waarbij een drempelbedrag geldt van € 5.000. De BOSA-regeling kent ook nog een aanvullende subsidie waarbij activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving in aanmerking komen voor 10% aanvullende subsidie.

Op LED-baanverlichting krijg je 30% BOSA-subsidie over de gehele investering. De rest van de investering kan op verschillende manieren gefinancierd worden, bijvoorbeeld middels crowdfunding, ledenobligaties of bancair via Bank Nederlandse Gemeente.

Meer informatie over deze regeling en hoe je hiervan gebruik kunt maken vind je hier.

Contact

Zijn er aanvullingen, vragen of opmerkingen die voor het basisdocument van waarde kunnen zijn? Stuur ons vooral een e-mail.

SportStroom

Als vaste partner van de Atletiekunie ondersteunt SportStroom ook uw vereniging graag bij de overgang naar LED. SportStroom levert en installeert niet alleen, maar helpt ook bij het keuren van de masten, de financiering en het aanvragen van subsidies. Voor meer informatie klik hier.