Veelgestelde vragen en contactpersonen

Heb je als aangesloten vereniging vragen over de inspecties van de atletiekaccommodatie? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met een van de medewerkers of inspecteurs.

Mijn inspectietermijn verloopt bijna, wat moet ik doen?

Laat de eigenaar van de atletiekaccommodatie een voorinspectie plannen. Bij de voorinspectie worden alle voorzieningen (incl. rondbaan) geïnspecteerd op veiligheid- en wedstrijdgeschiktheid. Na de voorinspectie wordt een inspectierapport uitgebracht waarin staat welke voorzieningen wel of niet wedstrijdgeschikt en/of wel of niet veilig zijn. Vervolgens is er (tot de afloop van de huidige inspectietermijn) de mogelijkheid om met de adviezen en/of opmerkingen uit het rapport aan de slag te gaan en indien nodig de voorzieningen te herstellen. Zodra de voorzieningen zijn hersteld kan er een eindinspectie worden ingepland (deze dient vóór het verlopen van de inspectietermijn plaats te vinden). De eindinspectie houdt in: 1) dat de voorzieningen die tijdens de voorinspectie als niet wedstrijdgeschikt en/of niet veilig waren beoordeeld, op de betreffende aspecten opnieuw worden geïnspecteerd; 2) dat voorzieningen die na de voorinspectie veranderd of gerenoveerd zijn, opnieuw worden geïnspecteerd; 3)dat alle voorzieningen nogmaals op veiligheid worden geïnspecteerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in een eindinspectierapport. Zo kunnen jullie de komende drie jaren, met een gerust hart gebruik maken van een veilige atletiekbaan.

Wat is de geldigheid van een inspectierapport?

De inspectierapporten voor de outdoor atletiekaccommodaties zijn 3 jaar geldig.
De inspectierapporten van de indoor atletiekaccommodaties zijn 5 jaar geldig.

Wat moet ik doen als een voorziening onveilig is gerapporteerd?

Als een voorziening als onveilig is gerapporteerd, raden wij af om op de desbetreffende voorziening te trainen. Gebruik de adviezen uit het rapport om de voorziening weer veilig te maken.

Wat betekent het als mijn voorzieningen niet-wedstrijdgeschikt zijn en ik wil een wedstrijd onder auspiciën van de Atletiekunie organiseren?

Op basis van de gegevens uit de inspectierapporten wordt een wedstrijd onder auspiciën van de Atletiekunie wel of niet goed gekeurd. De inspectierapporten zijn van groot belang voor de beoordeling van wedstrijden, maar ook verzekeringsmaatschappijen gebruiken dit als basis wanneer er een ongeval plaatsvindt op jouw accommodatie.
Let op: als één van de benodigde voorzieningen niet voldoet aan de gestelde eisen, worden de prestaties niet erkend. Als één onderdeel op meerdere voorzieningen kan worden verwerkt, zal uitgegaan worden dat de wedstrijdleider kiest voor de geschikte voorzieningen. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de afdeling wedstrijdsport.

Wat als ik tussentijds een voorziening aanpas, nieuw plaats of extra toevoeg?

Indien er in de tussenliggende 3 jaar een voorziening wordt aangepast / nieuw wordt geplaatst / er een extra voorziening geplaatst wordt, zal de voorziening opnieuw geïnspecteerd dienen te worden. Dit is mogelijk middels een tussentijdse inspectie. Het maximale aantal te inspecteren voorzieningen bij een tussentijdse inspectie bedraagt drie voorzieningen. Indien er meer dan drie voorzieningen geïnspecteerd dienen te worden, dient er een nieuwe voorinspectie plaats te vinden.

Waarom moet ik een tussentijdse inspectie inplannen?
Als de voorziening niet tussentijds wordt geïnspecteerd, is het onbekend of deze veilig en/of wedstrijdgeschikt is. Er kunnen geen wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie georganiseerd worden, daarnaast ben je eerder aansprakelijk als er een ongeval plaatsvindt.

Kosten
De kosten van een tussentijdse inspectie bedragen €195,- excl. BTW.

Wat moet ik doen bij een recoating / herbelijning?

Op de atletiekbaan heeft een hercoating en/of toplaag renovatie en dus ook een herbelijning* plaatsgevonden. Bij een zogenoemde renovatie (zie Procedurehandboek, Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties pagina 18) dient er een belijningsinspectie door de Atletiekunie uitgevoerd te worden. Tijdens deze belijningsinspectie worden alle lijnen geïnspecteerd en wordt aangegeven of de nieuwe belijning aan de huidige reglementen voldoet.
*Indien er alleen een herbelijning heeft plaatsgevonden, is de belijningsinspectie niet van toepassing.

Een belijningsinspectie kan aangevraagd worden bij team accommodatiezaken.

Wat is het Supplement?

Sinds 2008 fungeert de “IAAF Track and Field Facilities Manual” als leidraad bij de aanleg en renovatie van atletiekbanen. Het “Handboek Accommodatiezaken” is daarmee komen te vervallen. In niet alle gevallen loopt de Atletiekunie in de pas met de WA. Aanvullende afwijkingen, adviezen en Atletiekunie normen, alsmede aanvullende “gedoogperiodes” zijn verzameld in het Supplement. Daarnaast brengt het Supplement zoveel mogelijk relevante zaken samen die bij de aanleg of renovatie van atletiekbanen aan de orde komen.

Wat is het kwaliteitszorgsysteem en wat is het belang van een NOC*NSF-Atletiekunie certificaat?

In Nederland staat de kwaliteit van aanleg van sportvloeren en sportaccommodaties al jarenlang op een hoog niveau. Dit is het resultaat van structurele aandacht voor en samenwerking op dit onderwerp door de belanghebbende en andere betrokken partijen vanuit de sectoren sport, gemeenten en markt binnen het Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Het doel van het Kwaliteitszorgsysteem is het realiseren van kwalitatief goede en veilige sportvloeren en sportaccommodaties voor eigenaren van sportvelden en de sporters die er gebruik van maken. De minimale eisen zijn vastgelegd in NOC*NSF-normen (voorschriften), deze zijn terug te vinden op Sportinfrastructuur.nl.

Sportinfrastructuur.nl
Op Sportinfrastructuur.nl (onder de kop kwaliteitszorgsysteem) staan alle erkende sportproducten (gecertificeerde sportvloeren, sportvloerconstructies en (inrichtings)materialen) met de bijbehorende normen. In de reglementen van de aangesloten bonden staat dat wedstrijden georganiseerd door de betreffende bond alleen kunnen plaatsvinden op sportvloerconstructies die gecertificeerd zijn. De certificatie wordt gezien als een belangrijke eerste stap bij het bepalen van de juiste kwaliteitscriteria en de selectie van aannemers voor een bepaald product. Aannemers die op de website staan met een erkend en gecertificeerd product hebben laten zien te kunnen bouwen conform de geldende normen en kwaliteitseisen.

Voor meer informatie over het platform, zie hier de digitale brochure.

Procedures Kwaliteit Sportvloeren & Sportproducten & Sportaccommodaties
De wijze waarop wordt samengewerkt en de gerelateerde afspraken die in dit verband zijn gemaakt, zijn vastgelegd in procedures.

Contactgegevens werkgroep accommodatiezaken

Onze projectmedewerker accommodaties en accommodatie inspecteurs staan voor je klaar.

Functie Naam Telefoonnummer

Projectmedewerker accommodaties Atletiekunie

Team Accommodatiezaken

026 483 48 28

Accommodatie inspecteur

John Schoemaker

06 1152 7642

Accommodatie inspecteur

Bernard Wouters

06 1241 2790

Accommodatie inspecteur

Marcel van Lith

06 2095 0304

Accommodatie inspecteur

Rik Hoevers

06 2722 6156

Accommodatie inspecteur

Ad Luykx

06 5363 0238

Accommodatie inspecteur

Stefan Smits

06 1794 9612